Trưởng phòng thu mua

Trưởng phòng hỗ trợ
kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh VH2.1

Trưởng phòng kinh doanh VH2.3

Trưởng phòng kinh doanh VH2.4

Trưởng phòng kinh doanh VB1